[Home Page]

Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)

Stále mám pocit, že o sáhovém katastru absentuje mezi odbornou (natož laickou) veřejností dostatek seriózních odborných informací a mnohdy panují i značně nepřiměřená očekávání od digitalizované formy sáhových katastrálních map.

Letošní dovolenou jsem proto věnoval bohulibé činnosti, a to nové digitalizaci knihy Františka Novotného: O rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na král. České, která byla vydána v Praze, v nakladatelství Alois Wiesner, knihtiskárna, už v roce 1897.

Oproti faksimilnímu vydání knihy (tj. jejímu naskenovanému rastru) vydanému VÚGTK v r. 1999 na CD-ROM Zeměměřictví a katastr jsem veškerý text převedl do kódu html, takže v něm lze fulltextově vyhledávat, nebo z něj jednoduše kopírovat textové pasáže.

Výsledek se mi nakonec podařilo „zviditelnit“ i na internetovém webu resortu ČÚZK a můžete s k němu "proklikat" následující cestou:

1. Webové stránky ČÚZK http://www.cuzk.cz/
2. Na horní vodorovné liště nabídka Katastr nemovitostí.
3. Z roletového menu nebo jako hyperlinkový odkaz O katastru nemovitostí.
4. Hyperlinkový odkaz Historie pozemkových evidencí.
5. Na úplném konci této webové stránky je pak příslušný hyperlinkový odkaz na knihu (pod čarou a pod nadpisem: Literatura).

Přímým odkazem je URL:
http://cuzk.cz/CUZK/media/knihy/Novotny%20F%20Nauka%20o%20rakouskem%20katastru/00_obs.htm

Pro úplnost dodávám, že jsem na internetu nalezl i faksimilní vydání knihy (v naskenovaném rastru) a to na serveru VÚGTK na URL:
https://www.vugtk.cz/odis/sborniky/cd/cd_zak/novotny/start.htm

Jen zdánlivě se jedná o „mrtvý“ text. Mnoho informací o sáhové katastru bychom měli dobře znát i dnes (původ většiny katastrálních map je stále stejný i přes jejich digitalizaci). Přinejmenším by je měl dobře znát každý, kdo se katastrálním aktivitám profesně věnuje (ať ve státní správě nebo v komerční sféře).

Víte třeba, že původně zaměřené obytné budovy (za které byly považovány budovy obsahující nábytek) jsou v katastrálních mapách zobrazeny včetně přesahu střešních plášťů a na císařských otiscích (běžně dostupných na internetu) jsou ve frontě označeny silnou přímkou. Může vám to mnohdy pomoct při úvahách, proč vzdálenost změřená mezi rohy dvou starých domů dostatečně nekoresponduje s toutéž vzdáleností odměřenou z mapy nebo při úvahách o vhodné volbě identických bodů pro provedení správného zobrazení vzhledem k okolní kresbě.

Víte třeba, že Obsahovala-li osada velké komplexy lesů aneb pozemků méně výnosných, bylo dovoleno zhotoviti listy sekční v měřítku 1" = 80° (1 : 5760). Mapa obce sdělána byla později opět v měřítku 1 : 2880 a to zvětšením těchto listů. A dnes už nijak nerozpoznáme, kde bylo fakticky v terénu mapováno v měřítku 1:5760, když finální výsledek máme v měřítku 1:2880 (ač do něj byl jenom zvětšen a samozřejmě i se zvětšením všech nepřesností takového mapování). Těžko se pak hovoří o nějaké paušální přesnosti katastrální mapy (natož o nějaké paušální unifikované střední chybě, natož vztažené k současnému bodovému poli).

Víte třeba, že v období reambulace stabilního katastru Stávající změny v kulturách pozemků a změny povstalé dělením a proměněním pozemku na místa stavební provedeny byly jen povrchně a často byly jen od oka do mapy zakresleny. V takových případech („zakreslených jen od oka“) se jistě nelze divit ani více jak desetimetrovým deformacím kresby (na kterou byly nezřídka později navázány i další geometrické plány). A zejména mnohé železniční trati byly vybudovány a do katastrálních map „zakresleny“ právě při reambulaci stabilního katastru.

Je toho opravdu hodně, co se lze z knihy Františka Novotného dozvědět. Mnohé ukvapené názory o „chybách“ v současných katastrálních mapách by při lepší znalosti technických a právních okolností vzniku původního díla měly být nezřídka nahrazeny prozřením, že se spíše než o „chybu“ jedná o jeho „vlastnost“. A ne všechny takové „vlastnosti“ jsou dnes uchopitelné prostředky výpočetní techniky a jednoduše napravitelné. Jedině obnova katastrálního operátu novým mapováním je důstojným technickým řešením pro současnost (pochopitelně asi nikoliv žádoucím rychlým řešením ekonomickým).

Se sáhovými katastrálními mapami budeme asi ještě hodně dlouho muset pracovat a je dobré vědět co od nich můžeme skutečně očekávat. Jednou věcí je dnešní GP do mapy „nějak“ zakreslit, ale značně specifickou věcí pak je evidované hranice zpětně vytyčovat (tj. co nejlépe a nejvěrohodněji nalézat ten stav na zemském povrchu, jaký tu skutečně byl v době jejich prvotního zaměření).

Budiž webová verze knihy všem „katastralistům“ k případnému užitku.

Hezkou a bezúhonnou silvestrovskou noc a vše dobré v roce příštím přeje všem účastníkům konference KATASTR.

_______________________________________________
Převzato z:
Katastr mailing list
Katastr@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr

Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 30.12.2014
ID článku: 4651
další informace:cuzk.cz/CUZK/media/knihy/Novotny%20F%20Nauka%20o%20rakouskem%20katastru/00_obs.htm
mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr
www.vugtk.cz/odis/sborniky/cd/cd_zak/novotny/start.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Přečtěte si
[Pošta]