[Home Page]

Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.

O čem jednalo Představenstvo KGK
 Praha, 5. listopadu 2014


Představenstvo se nejprve zabývalo činností od minulého zasedání:

Webové stránky komory

byly sice spuštěny, ale s četnými nedostatky, takže po zákroku předsedy byly znepřístupněny s výjimkou seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. Byl připraven písemný materiál se soupisem, co je třeba opravit a doplnit včetně konkrétních údajů, které budou následně provedeny.

Seminář Nemofora

Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru“ vyhodnotilo představenstvo jako úspěšný, přednesené referáty byly velmi dobře připraveny i předneseny. Semináře se zúčastnila předsedkyně Nemofora Ing. Veronika Nedvědová. Záporem semináře byla poměrně malá účast. V diskusi na závěr semináře vystoupil místopředseda ČÚZK a mluvil o přípravách ČÚZK na zahájení nového katastrálního mapování, které by mělo býti prováděno úředníky dosud zpracovávajícími KMD po jejich přeškolení na výkon terénních měřických prací. Představenstvo považuje tento záměr ČÚZK za ekonomicky i technicky neefektivní Představenstvo je přesvědčeno, že soukromá sféra, jak bylo na právě končícím semináři předvedeno, disponuje kádry zkušených odborníků a potřebným vybavením. Soukromá sféra je proto schopna provádět tyto práce ihned a to aniž by musela činit tak rozsáhlé přípravy (přeškolování, nákup techniky, automobilů atd). Představenstvo rozhodlo, aby předseda KGK zaslal na ČÚZK dopis s dotazem, zda se ČÚZK chystá skutečně takto postupovat, a s nabídkou na spolupráci soukromé sféry, která je schopna tyto práce provádět po finanční i technické stránce pro stát mnohem výhodněji.

GeoInfoStrategie

Projekt GeoInfoStrategie byl vládou schválen a pokračuje činnost pracovních skupin.

Říjnové zasedání OS IG

Představenstvo bylo informováno o stavu přípravy aplikace popisu výkonu nezbytných geodetických činností včetně potřebného času k provedení konkrétní měrné jednotky, což následně umožňuje po dosazení hodinové sazby výpočet ceny za příslušnou měrnou jednotku geodetické činnosti. Aplikace je zpracována a probíhá její praktické ověřování. OS IG byla na svém říjnovém zasedání též informována o stavu řešení problematiky profesní samosprávy našeho oboru, na kterém Ing. Fafejta přítomné seznámil se současným stavem příprav na vznik Zeměměřické komory ze zákona, jak je popsán níže.

Kongres organizací našeho oboru

Dne 10. října 2014 se uskutečnila schůzka představitelů osmi organizací, na které bylo jednáno o konkrétní náplni kongresu. Následně byl připraven konkrétní program, který se však odklání od původní myšlenky obsahu kongresu neboť je orientován výlučně na problematiku vzdělávání. Představenstvo pověřuje předsedu, aby za KGK zpracoval připomínky tak, aby byly ponechány první dva bloky (Představení organizací a vzdělávání). Dále by měl následovat blok věnovaný analýze úkolů našeho oboru vyplývajících z platné legislativy a stavu jejich plnění. V dalším bloku poukázat na nutnost správného a úplného plnění těchto úkolů které mají rozhodující význam pro funkčnost informačních systémů pro jednotlivá odvětví našeho národního hospodářství i pro občanskou veřejnost a to zejména v návaznosti na vládou nedávno schválený projekt GeoInfoStrategie. V posledním bloku představit schopnost privátních kapacit plnit shora popsané úkoly na moderní úrovni včetně demonstrace ukázkových prací. Zdůraznit možnosti spolupráce jednotlivých složek oboru zejména s ohledem na ekonomicky efektivní řešení.

Regionální činnost

Praha – Na akci „Pražské setkání geodetů“ dne 14. 11. 2014 v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze, pořádané ve spolupráci s KÚ pro hl. m. Prahu je zatím velmi málo přihlášek.
Jižní Čechy – podařilo se vytvořit cca 30ti člennou skupinu, která má zájem o regionální spolupráci. Do sekretariátu začínají přicházet z JČ kraje přihlášky do KGK.
Zlínský kraj – ve Vsetíně proběhlo dne 24. 9. 2014 setkání geodetů Zlínského kraje, které se velmi vydařilo. Zpráva z něho bude zveřejněna na webových stránkách komory.
Karlovarský kraj – v říjnu proběhla opět schůzka ÚOZI Karlovarského kraje a jako host přišla ředitelka KP Cheb. Témata byla obvyklá. Ve spolupráci s KÚ pro Karlovarský kraj se chystá školení (seminář) pro geodety. Přednášet budou pracovníci KÚ pro Karlovarský kraj s následnou diskuzí. Dopředu budou zvolena témata, která geodety trápí a zajímají. Pozvánky budou rozeslány všem geodetům nejen v Karlovarském kraji. Akce bude uspořádána pod hlavičkou KGK.

Zákon o Zeměměřické komoře

Po skončení jednání představenstva dne 3. září 2014 proběhlo na ČKAITu jednání předsedy KGK Ing. Fafejty s předsedou ČKAIT Ing. Křečkem za přítomnosti Ing. Schlinga, se kterým má KGK smlouvu o poradenství na téma vzniku Zeměměřické komory novelizací zák. 360/1990 Sb. Tímto zákonem vznikly Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKAIT proti tomuto řešení nemá námitky, avšak bude se o této možnosti též jednat s Českou komorou architektů. Představenstvu ČKA byl zaslán dopis s informacemi o úmyslu KGK prosadit vznik Zeměměřické komory ze zákona novelizací zákona 360/1990 Sb. na který dosud nepřišla odpověď. Předseda ČÚZK byl též informován o stavu příprav na podání zákona o Zeměměřické komoře do legislativního procesu včetně myšlenky prosazení zákona přes novelu zák. 360/1990.

Program činnosti na rok 2015

Akce
1. Soutěž o technické dílo roku 2014 – garant Ing. Nedoma
2. Celoživotní vzdělávání geodetů
3. 12. Setkání geodetů
KGK bude pokračovat v účasti na přípravách a realizaci projektu GeoInfoStrategie, bude vyvíjet činnost v odborných skupinách ČSGK OS IG i OS KN. Představenstvo bude dále pracovat na prosazení zákona o ZK a bude řešit aktuální problémy oboru, zejména bude vyvíjet aktivní činnost směřující k prosazení soukromé sféry do plnění úkolů oboru vyplývajích z projektu GeoInfoStrategie a nového katastrálního mapování a bude sledovat vývoj legislativy oboru. Bude nadále spolupracovat s příbuznými organizacemi a vysokými školami našeho oboru.

Přijímání nových členů

Představenstvo na základě předložených přihlášek rozhodlo o přijetí 2 nových individuálních členů z Jihočeského kraje a 2 nových kolektivních členů rovněž z Jihočeského kraje.

redakce

vyvěšeno: 23.05.2015
ID článku: 4716
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] KGK [Pošta]