[Home Page]

XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015

Po roční odmlce se ve čtvrtek 8. října 2015 uskutečnil další, už dvacátý první ročník semináře v Třebíči, který se věnoval tématům úzce spojených s problematikou katastrální a jmenoval se ne jinak, než Katastr nemovitostí v právní i technické praxi.

Pořadatelem semináře byl Spolek zeměměřičů Brno, odbornými a organizačními garanty byly Vladimíra Žufanová a Eva Eliášová, partnerem firma Geocart CZ a mediálním partnerem časopis Zeměměřič. A protože změna je život, seminář se tentokrát konal v nově opraveném sálu hotelu ATOM na Velkomeziříčské ulici v Třebíči, kde se sešlo téměř 250 posluchačů.

Po úvodním uvítání moderátorem semináře Jaroslavem Oborným nastoupil na pódium už po jedenadvacáté prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. z právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, který se věnoval problematice služebností a reálných břemen, dopodrobna rozebíral břemena aktivní, pasivní a reálná, a to včetně povinnosti nošení lucerny v klasickém Jiráskově románu.

Profesora Fialu vystřídala u mikrofonu Ing. Naděžda Vitulová, emeritní ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město, která osvětlila postupy při zápisu, změně a výmazu liniových věcných břemen z hlediska technického, technicko-právního a právního, tak jak probíhají v praxi katastrálního úřadu.

Po krátké přestávce se slova ujal Ing. Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, aby rozebral aktuálně diskutovanou problematiku vytyčování hranic pozemků a jejich označování v terénu.

Katastrální tématikou pokračoval také Mgr. Jiří Fojtášek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který přítomným osvětlil problematiku staveb evidovaných v katastru, a formu jejich evidence jako věci samostatné nebo součásti pozemků, a to z pohledu katastru nemovitostí i práva civilního.

Třetí blok semináře zahájil Ing. Radomír Havlíček ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), který prezentoval problémy spojené se zobrazením železniční sítě v katastrálních mapách a záměr k jejich řešení. Posledním přednášejícím odpoledního bloku byl Ing. Michal Votoček z firmy GEPRO, představil technologii zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ, který využívá webové služby dálkového přístupu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů. Program umožňuje vyhotovitelům geometrických plánů požádat o podklady pro vyhotovení GP on-line prostřednictvím sítě internet a ověřovatelům GP dává možnost poslat ověřený GP přímo na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení.

Na závěr dal moderátor semináře přítomným posluchačů prostor na dotazy k probíraným tématům, které vyplnily poslední vymezené minuty semináře. Věříme, že letošní průběh potvrdil kvalitu třebíčských akcí a vzbudil zájem o další aktivity Spolku zeměměřičů Brno. Záznam ze semináře lze objednat na adrese spolzem@email.cz.

Jaroslav Švec

vyvěšeno: 16.11.2015
ID článku: 4792
další informace: www.spolekzememericubrno.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
Z domova ČSGK
[Pošta]