[Home Page]

Když se chce, jde i to, co nejde

Než vyslovím svůj názor na vstup UOZI do ČKAIT, musím trochu zavzpomínat.

Již na škole panoval názor, že inženýrská geodezie je elitní disciplína, poté všechno ostatní a na úplném konci je katastr nemovitostí, geometrické plány, pozemkové úpravy apod. Tento názor jsem dost dlouho sdílel i já. Někomu z vás možná něco řekne slangové označení "králikáři". Pro ty, kterým to nic neříká, to bylo všeobecné označení pro pracovníky středisek geodezie.

V minulosti také přetrvával názor, že na střediscích geodezie pracují méně zdatní geodeti než ti na speciálních provozech a pracovištích. To označení "králikáři" vzniklo z toho (a v obecných představách bylo), že náplní středisek geodezie je zaměřování pouze drobných staveb. To, že tento pohled nebyl pravdivý, se ukázalo již dávno (alespoň na některých střediscích). Přímá konfrontace však nastala až po vzniku soukromých subjektů. Na konkrétních příkladech mohu ukázat, jak střediskoví geodeti byli a jsou schopni úspěšně zvládnout i technicky náročná měření, a to i ve velkém rozsahu a krátkém čase. Naopak znám velice fundované geodety, kteří celý život působili jako OG a v této oblasti je považuji za nejlepší, ale v posledních letech rozšířili svou působnost na geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic. Bohužel se ukázalo ono podceňování té "katastrální geodezie". Zde totiž nestačí jenom umět měřit a zvládat příslušné programy. Tady je více než jinde potřeba dlouholeté praxe na nespočetném množství případů a navíc detailní znalost původních technologií.

Vyplývá z toho, že není možné rozlišovat geodety na ty lepší, co dělají inženýrskou geodezii a ty, co dělají katastrální geodezii.

Ono se musí rozlišovat, kdo dělá dobrou nebo špatnou práci. Slyším z mnoha stran, že neexistuje nikdo, kdo by dohlížel na kvalitu prací v investiční výstavbě. On nikdo zatím zásadním způsobem nedohlíží na kvalitu prací ani v té katastrální geodezii. Pravda je, že podle zákona 359/1992 Sb. vykonávají dohled ZKI. Tento dohled je však málo účinný, ne-li bezzubý.

Z toho všeho vyplývá, že problém kvality je společný pro všechny práce ověřované podle §13 zák. 200/1994 Sb.

Nesouhlasím proto s jednostrannou iniciativou na odtržení části geodetické veřejnosti pod ČKAIT. Navrhuji, aby se místo toho radikálně upravily pravomoce našich stávajících orgánů. Dále navrhuji, aby se iniciovalo povinné členství v KGK, zařazení zeměměřických činností mezi činnosti vázané apod.

Závěrem bych ještě doplnil název tohoto článku. Když se chce, jde i to, co nejde, ale když se nechce, tak nejde ani to, co jde.

Ing. Jaroslav Rydlo,
Geoka, s.r.o., Úvaly

vyvěšeno: 23.12.2002
poslední aktualizace: 18.02.2003
ID článku: 563


Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]