[Home Page]

Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

Anketa byla poprvé zveřejněna na 38. geodetických informačních dnech, kde na ni odpovědělo 22 účastníků. Na základě jejího otištění v časopisu Zeměměřič došlo dalších 8 odpovědí do redakce a 2 odpovědi P. Polákovi (tyto údaje jsou k 25. 1.).

K datu zasedání KGK (27. 1.) pøišlo dalších 24 odpovìdí na základì elektronické ankety.

Celkem tedy 66 odpovědí, což je velice málo.

První mezivýsledky, které se podaøilo zpracovat do uzávìrky tohoto èísla, jsou:

Otázka první

Chcete, aby se UOZI ve výstavbì (podle zákona è. 200/1994 Sb.) stali autorizovanými inženýry v oboru inženýrské geodezie podle zákona 360/1992 Sb.?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
20 11 0 0 11 na MGID a poštou
11 10 1 2 0 KGK
31 21 1 2 12 celkem

Otázka druhá

Chcete, aby nad odborností a etikou èinnosti UOZI ve výstavbì byl - v zájmu rozvoje inženýrské geodezie a v zájmu objednatelù - vykonáván dohled s kárnou pravomocí pøíslušného orgánu dohledu ?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
24 8 3 0 7 na MGID a poštou
12 10 2 0 0 KGK

36 18 5 0 7 celkem

Otázka tøetí

Byl byste se ochoten jako geodet a èlen ÈKAIT aktivnì podílet na èinnosti této komory?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
10 9 4 9 10 na MGID a poštou
2 8 3 11 0 KGK

12 17 7 20 10 celkem

Otázka ètvrtá

Mìla by být obnovena funkce odpovìdného geodeta patøiènou legislativní úpravou ?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
29 9 2 1 1 na MGID a poštou
15 7 0 21 0 KGK

44 16 2 3 1 celkem

Ankety se zúčastnili zeměměřičtí inženýři a úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři. Názory a připomínky z anketních lístků jsou dle možností průběžně zveřejňovány na našem webu

Na anketu tedy původně došlo pouhých 66 odpovědí, zatímco adresář UOZI (který spravuje ČÚZK) obsahuje asi 2 145 jmen. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu v našem oboru, rozhodla se KGK a ČSGK o celoplošné oslovení všech 2 145 UOZI a poštou jim zaslala anketní lístek s průvodním dopisem. Distribuci prováděla naše redakce a všem adresátům přiložila k dopisu i časopis GEOinformace. Je zajímavé, že v seznamu ČÚZK, který oprávnění uděluje a UOZI eviduje, bylo více než 100 adres nedoručitelných (!). A perlička na závěr: vrátily se i zásilky pro členy představenstva Komory - ing. Fafejtu a ing. Hrdličku.

(zs)

vyvěšeno: 04.03.2003
poslední aktualizace: 06.04.2004
ID článku: 693


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server]
Resort ČÚZK
ČSGK KGK
[Pošta]