[Home Page]

Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře

Veřejný ochránce práv podal podle ust. § 23 odst. 1 zák. č. 349/99 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR "Souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002", která je evidována jako sněmovní tisk č. 273. Tuto svou zprávu "ombudsman" současně zasílá i Senátu, prezidentu republiky, vládě a ministerstvům a jiným správním úřadům s působností pro celé území státu a vhodným způsobem ji zveřejňuje. Svým poznatkům z oblasti zápisů vlastnických vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí věnuje "ombudsman" ve zprávě 2,5 strany a na začátku je zobecňuje takto:

"Při rozhodování úřadů v této oblasti se veřejný ochránce práv setkává s nečinností v řízení a nejednotností postupu u různých katastrálních úřadů či pracovníků téhož úřadu. Velkou část podnětů zde tvoří stížnosti lidí na postup katastrálních úřadů při užití § 8 katastrálního zákona, tedy opravě chyby v katastrálním operátu, která má za následek změnu ve výměře pozemku vlastníka, popř. změnu průběhu vlastnické hranice. Nezanedbatelná míra stížností směřuje proti zaměřování hranic soukromými geodetickými společnostmi a jejich následnému promítnutí v katastru nemovitostí, kdy katastrální úřady ani úřady jim nadřízené nedisponují žádnou možností „přezkumu“ takového měření, jak se lidé často mylně domnívají.".

Celá souhrnná zpráva obsahuje celkem 136 stran a odkaz k jejímu stažení (v různých formátech) lze nalézt na URL: http://www.ochrance.cz/sec08.html

ing. Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 30.04.2003
ID článku: 752
další informace: www.ochrance.cz/sec08.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ing. Lumír Nedvídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Katastr nemovitostíZ domova [Pošta]