[Home Page]

Pozemkové úpravy IX

Třebíč (20. 3. 2003): Podle pořadatele ing. Jaroslava Kolmana se na IX. ročníku semináře pozemkových úprav sešlo 220 účastníků v sále Forum na Masarykově náměstí v Třebíči. Odborníci přes pozemkové úpravy se sjeli ze všech koutů ČR. Seminář byl moderován Františkem Wágnerem z Brna. Přednášky z problematiky pozemkových úprav byly rozděleny do těchto tematických okruhů:
*- Současný stav a perspektiva pozemkových úprav.
*- Nová organizace pozemkových úřadů.
*-Prováděcí vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění PÚ a náležitosti návrhu PÚ.
*-Podrobná informace o návrzích zásadních změn v pravidlech digitalizace sáhových map v resortu ČÚZK.
*-Výsledky návrhů pozemkových úprav a jejich využití při obnově katastru nemovitostí.

Blok přednášek zahájil ing. Kaulich (MZeČR) se svým příspěvkem o prováděcí vyhlášce č. 545/2002 Sb. Kromě komentářů k jednotlivým paragrafům vyhlášky, se ing. Kaulich věnoval hlavně vysvětlení změn, které nová vyhláška přináší a situacím, které při zpracování pozemkové úpravy mohou nastat. Dozvěděli jsme se tak, že všechny pozemky jsou součástí PÚ, ale některé nelze směňovat, že státní půda (potenciálně církevní) se v rámci PÚ řeší odděleně od státní půdy. Dále, že je možné rozdělení spoluvlastnictví pozemků a že se upravil postup v závěrečných fázích PÚ (závěrečné jednání). Nová vyhláška č. 545/2002 Sb. přinesla několik změn a odborníky byla vlídně přijata (diskuse k tématu neproběhla).
Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT Brno) představil osazenstvu normu ČSN 738109 týkající se projektování polních cest. Norma v nejbližší době vyjde tiskem.
Ing. Jaromír Mezera (Agroprojekt PSO Brno s.r.o.) odpovídal v průběhu celého semináře na dotazy ke konkrétním problémům technické i právní praxe pozemkových úprav, které mohli účastníci formulovat písemně.
Dále jsme bedlivě poslouchali ing. Bohumila Volného (ZKI Brno) k tématu obnovy katastrálního operátu jako výsledku PÚ a ing. Václava Čadu, CSc. (ZČU Plzeň) s příspěvkem k problematice digitalizace sáhových map.
Program byl doplněn doprovodnou výstavou, kde okolo 20 vystavovatelů v předsálí předvádělo své služby a produkty pro zajištění pozemkových úprav a geodetickou praxi. Návštěvníci měli možnost vidět produkty firem: Geus, Gepro, Trimble, Sokkia, Ing. Svatopluk Sedláček aj., též se seznámit s novinkami VÚGTK ve Zdibech.


Foto a jejich popisky: Ing. Ivo Krčmář
O problematice pozemkových úprav v roce 2003 informoval ing. Kamil Kaulich (zástupce ředitele ÚPÚ na MZe ČR)
Geodeti a pracovníci KÚ nejvíce očekávali referát Ing. Václava Čady, CSc. ze ZČU v Plzni, který posluchače seznámil se zásadami návrhu nového postupu obnovy katastrálního operátu přepracováním KM v sáhovém měřítku do S-JTSK - návrhu, který se v současné době ověřuje na KÚ I. typu v součinnosti s vybranými KÚ II. typu
Nejširší nabídku totálních stanic, GPS přijímačů a systémů TOPCON vystavovala firma GEODIS, s.r.o., Brno, ale zájem byl i o nový PROMARK2-GPS ASHTECH od Thales Navigation (Geodetické centrum Aleše Vavřičky z Pardubic), ale i geodetickou techniku TRIMBLE (Geotronics Praha, s.r.o.) a totální stanice NIKON (Hrdlička, s.r.o., Praha)
Výstavní panely a stánek firmy GEPRO, s.r.o., Praha s programem PROLAND a novinkami novinky geodetického software a informačních systémů patřily vedle nové verze programu POZEM pro zpracování KPÚ (HSI, s.r.o. Praha) a novinek software pro PÚ, tvorbu map a GIS od ing. Svatopluka Sedláčka z Brna k zástupcům SW řešení pro pozemkové úpravy.

(marek)

vyvěšeno: 12.05.2003
poslední aktualizace: 16.05.2003
ID článku: 753
další informace: www.cuzk.cz/ku/trebic/seminar_pu9/index.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]