[Home Page]

Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003

Přívětivé prostředí brněnského hotelu Holiday Inn bylo letošním hostitelem konference, tak řečeno na půl cestě z obou částí bývalé federace. Úvodní plenární část jednání se odvíjela pod svižným tempem moderace Josefa Hnojila Intergraphu ČR. Formou videokonference se zúčastnila konference také Preetha Pulusani – prezidentka divize Intergraph Mapping and Geospatial Solutions. Ve svém pozdravném projevu prezentovala své potěšení z úspěšně se rozvíjející spolupráce s odborníky z obou našich zemí a neopomněla zmínit hlavní partnery Intergraphu v tomto geografickém regionu. V navazujícím příspěvku vystoupil Josef Falt – předseda ČAGI s vyčerpávající informací o náplni a aktivitách tohoto sdružení, ve kterém mj. je Intergraph ČR strategickým členem. Josef Havaš – generální ředitel Intergraphu ČR pak provedl hlubokou analýzu současné etapy vývoje celé společnosti i českého pracoviště působícího na trzích v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy. V Intergraphu v současné době samostatně pracují čtyři divize specializující se na různé oblasti aplikací geoinformačních technologií. Divize Public Safety (IPS) vyvíjí a distribuuje dispečerské systémy pro potřeby policie, domobrany a vojenství. Divize Process, Power and Offshore (IPPO) se zabývá problematikou chemického průmyslu, rafinérií, energetiky a pod. Solution Group (ISG) pracuje na státních zakázkách pro vládu USA zejména ve sféře vojenství. Divize Mapping and Geospatial Solutions (IMGS) poskytuje řešení v rozmanitých oblastech průmyslu, utilities, katastru, městských a jiných GIS a v oblastech počítačové kartografické tvorby. Není bez zajímavosti, že se také angažuje v bezpečnostní oblasti – v navigaci zbraňových systémů, osobní evidence v citlivých oblastech aj. Pobočka společnosti v Praze aktivně působí v daném regionu. S posledních významných zakázek byla jmenována řešení pro magistráty Bratislavy a Bukurešti, správu Kosova a řada dalších. Společnost se v současné době zaměřuje na geoprostorová řešení při managementu (1) zdrojů (energie, plyn, voda, kanalizace, komunikace), (2) infrastruktury a dopravy (návrhy sítí, jejich analýzy, správa majetku), (3) dat o území (konverze a integrace dat, plánování využití území, mapování, správa dat o území, podpora schvalovacích procedur), (4) ve vojenském zpravodajství (pořizováním dat pro operativní a strategická rozhodování vojsk), (5) v kartografii (při sběru výškopisných a tématických dat, krizovém mapování, fotogrammetrickém sběru dat, v produkci tištěných map a prezentaci map na webu) a (6) ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země (Intergraph mj. loni uvedl na český trh první digitální leteckou fotogrammetrickou kameru, předtím počátkem 90. let systém ImageStation). Řešení se opírají o neustále zdokonalované produkty GeoMedia, TerraShare, IntelliWhere a Z/I, a také nedávné novinky MapText, MapPublisher, DCS a další. Ve strategické oblasti se společnost snaží podporovat záměry konsorcia OpenGIS při dalším zpřístupňování geodat, iniciativu .NET Microsoftu při zlepšování vývojového prostředí a zdokonalování architektury GeoMedií ve smyslu dalšího zefektivňování funkčních a komunikačních možností této řady produktů. Intergraph zavádí nový cenový program „subscription“ nabízející významné výhody klientům cestou leasingu a další atraktivní pobídky. Jako v předchozích letech, také i letos byly oceněny nejvýznamnější projekty a jejich realizátoři. Za dlouholetou úspěšnou aplikaci a komplexní využívání technologií Intergraphu získal ocenění Městský úřad v Přerově. Podobně byla oceněna vyspělá implementace systému TerraShare v GEODISu BRNO. Cenu za budování komplexního informačního systému katastru nemovitostí si ocenění odnesli kolegové ze slovenského ÚGKK a VÚGK. Model lomu ve správě Povážské cementárny a.s. v Ladcích byl odměněn cenou za úspěšnou implementaci. Slovenský plynárenský podnik – divize Slovtransgaz se naopak zasloužila o udělení ceny za úspěšnou aplikaci technologií GeoMedia, GeoMedia Professional a Oracle Spatial. Za dlouholetou a trvalou aplikaci technologií Intergraphu v projektech ISÚ a IS správy majetku byl oceněn Chemopetrol a.s. Dvojité ocenění získala na závěr ceremoniálu Pražská plynárenská a.s. za dovršení plné digitalizace svých geografických dat. Tím se stala i 100%-ním členem klubu Intergraph Utility and Communications, který sdružuje uživatele využívající jen digitální geoprostorová data. Účastníci konference měli rovněž příležitost alespoň virtuálně se přenést do New Orleánsu v USA, kde probíhalo letošní světové setkání uživatelů produktů Intergraphu jako GeoSpatial World 2004. Další zajímavosti k této unikátní akci zprostředkoval Mgr. Sirota z ÚHULu, přímý účastník GeoSpatial World 204. Poté se jednání konference rozdělilo do dvou tématických sekcí a sekce workshopu, a v této podobě probíhalo po oba dny konference. V tématických okruzích se projednávaly následující okruhy problematiky: 1. Správa geoprostorových dat. 2. Geoprostorové řízení zdrojů. 3. Geoprostorová data – integrace a využití. Workshopy byly zaměřeny na demonstrování aktuálních technologických novinek. Zájemci měli možnost shlédnout či aktivně se zapojit do předvedení GeoMedií 5.1 na praktických ukázkách, do analýzy dat DEM v GeoMedia Grid, seznámit se s webovými řešeními GeoMedia Web Application Generator, Web Professional Analyst a GeoMedia Web Publisher. Demonstrovány byly rovněž výhody WMS Adapter Kitu, GLM a GDO konektoru při zajišťování interoperability systémů Tématické sekce byly přehlídkou zkušeností jednotlivých uživatelů technologií Integraphu v řešeních různých specializovaných úkolů, počínaje správou dat v TerraShare, přes problematiku katastru, města, správy topografických dat po sklad lesnických geoprostorových informací či rozmanitá průmyslová řešení v energetice a plynárenství. Velká pozornost byla věnována aktuálním zkušenostem získaným v oblasti integrace dat a systémů, dostupnosti dat. Neopomenuty byly rovněž zkušenosti z různých mezinárodních programů a výuky GIS na VŠ. Účastníci se seznámili rovněž s poznatky z aplikací stále zatím netradičních technologií a dat, např. laserscanningu, SAP, či mobilních zdrojů. Odborný program doplňoval program kulturní a společenský za širokého zájmu a ke všeobecné spokojenosti zúčastněné geoinformační komunity. Na vydařenou konferenci čeká za rok další GeoForum cs 2004, s největší pravděpodobností opět v Brně.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 03.10.2003
ID článku: 939

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] GISZ domova [Pošta]