[Home Page]

Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

Průvodní dopis
Všem katastrálním úřadům - k rukám ředitele
NAŠE ZNAČKA 4492/2003-22 VYŘIZUJE / LINKA Ing. Janeček / 1232 DATUM 3.10.2003

Věc: Zaslání Zásad postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v příloze Vám zasíláme k zajištění realizace "Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK", které nabývají účinnosti 15.10.2003. Zásady plně respektují dnes platné předpisy a jejich cílem je rozšíření prostorů, ve kterých je stanoveno určování podrobných bodů v S-JTSK a to ve všech případech, ve kterých tomu nebrání objektivní důvody. Jedná se o jeden z kroků na podporu dalšího postupu digitalizace SGI.
S pozdravem
Ing.Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů


Zásady (č.j.: 4492/2003-22 ze dne 3.10.2003) postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
Účinnosti nabyly dne 15.10.2003

Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
Pro zlepšení podmínek dalšího postupu obnovy katastrálního operátu budou ředitelé katastrálních úřadů postupovat při stanovení prostorů, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK, podle dále uvedených zásad:
Podle § 66 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") se prostory, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK povinně, oznamují ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "Zpravodaj"). Pokud nelze v těchto prostorech připojit podrobné měření na body polohového bodového pole, připojí se nejméně na 3 identické body určené v souřadnicích S-JTSK, a to při dodržení podmínek podle bodu 12.2 přílohy k vyhlášce.
Prostory, ve kterých je vedeno číselné vyjádření obsahu katastrální mapy a ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK při činnostech souvisejících s vyhotovováním geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků stanovuje katastrální úřad. Vychází přitom z ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) Statutu katastrálních úřadů ze dne 20.7.1993 č.j. 2761/1993-22, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení také předkládá Úřadu jejich seznam k vyhlášení ve Zpravodaji.
Předpokladem pro možnost stanovit konkrétní prostor, ve kterém se bude poloha podrobných bodů určovat povinně v S-JTSK, je dokončení výběrové údržby základního bodového pole polohového (ZBPP) a jeho zhuštění souborem zhušťovacích bodů (ZhB). V Technologickém postupu pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů je přitom uvažována hustota 1 bod/km2 v extravilánu a 2 body/km2 v intravilánu. V připojeném Přehledu stavu zhuštění bodového pole je vyznačen rozsah území, ve kterých byl k 30.6.2003 uvedený předpoklad splněn a lze z něj sestavit seznam katastrálních území, ve kterých by měla být povinnost určování podrobných bodů v S-JTSK příslušným katastrálním úřadem již stanovena. Pokud tomu tak není, stanoví tuto povinnost ředitel katastrálního úřadu do třiceti dnů od účinnosti zásad a splnění podmínek hustoty bodů polohového pole. V území, ve kterých údržba a zhuštění dosud nebyly dokončeny, stanoví ředitel katastrálního úřadu povinnost určovat polohu podrobných bodů v S-JTSK bezodkladně po jejich dokončení, ke kterému dojde v rámci území celé České republiky již v průběhu roku 2004.
S ohledem na budoucí potřeby obnovy katastrálního operátu lze v lokalitách s dosud platnou mapou v sáhovém měřítku výjimečně, v rámci kapacit katastrálních úřadů, provést zhuštění sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole (PBPP), a to zejména v intravilánech s městským charakterem zástavby.
Katastrální úřady dbají na zajištění optimálních podmínek součinnosti při vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemku (§ 65 vyhlášky) s tím, že přitom podporují předávání výsledků měření v digitální formě.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 15. října 2003.
Ing.Oldřich Pašek, místopředseda

redakce

vyvěšeno: 14.10.2003
ID článku: 949
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=948


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Pozemkové úpravy GIS
[Pošta]