[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2005

Resort ČÚZK

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Katastr nemovitostí

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Geodézie

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Kartografie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...

  GPS

 • Předpis pro měření s GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Školství

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Internet

 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou

  Historie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Z domova

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Ze zahraničí

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

  ČSGK

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Předpis pro měření s GPS

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...


  Oznámení ředitele Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj o dodržování pořadí při řízení o povolení vkladu práv do KN ČR

  Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které návrh na zápis do katastru byl doručen katastrálnímu úřadu (§ 12 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů). Dnem doručení návrhu katastrálnímu úřadu (věcně a místně příslušnému katastrálnímu pracovišti) je zahájeno správní řízení (§ 18 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů).

  Katastrální úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů (§ 49 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb.). Za vklad se však považuje až zápis do katastrálních operátů (§ 14 zákona č. 265/1992 Sb.). Katastrální úřad zapisuje změny údajů katastru ve lhůtě do 30 dnů po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu (§ 43 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb.).

  V právním řádu České republiky neexistuje žádný právní předpis, který by opravňoval katastrální úřad komukoliv a z jakýchkoliv důvodů přednostně provádět tato řízení - např. podle typu smlouvy (zástavní smlouvy apod.).

  Katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj provádějí tato řízení standardně v uvedených zákonných lhůtách, na některých katastrálních pracovištích i ve lhůtách značně kratších.

  Vzhledem k tomu oznamuji, že katastrální pracoviště Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj musí důsledně vyřizovat tato podání v pořadí podle jejich doručení. Žádám všechny oprávněné klienty, aby nepožadovali přednostní provádění těchto řízení. Děkuji za pochopení.

  Ing. Jiří S m ě t á k, ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

  vyvěšeno: 01.06.2005
  ID článku: 1709              Používané zkratky
  další informace: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=KU&PRARESKOD=700&MENUID=...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS