[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geodézia pre archeológiu

  Geodézia pre archeológiu

   

  Land Surveying for archaeology

  The paper deals with application of geodetic methods in archaeology and sight exploration at measurement of the archaeological site in a place of the old historical village church so called Koscelek in village Nižná Myšľa in Košice-surrounding region. Possibility in utilization of geodetic methods in archaeology and historical monuments exploration and how these methods support to determine the historical architectonic styles, in which historical monuments were built are the tasks of the paper. The geodetic positional and levelling measurements of the old historical village church (Koscelek) are presented. On these measurements together with archaeological explorations there is possibility in an incorporation of this church into wider context of village churches and so to find more analogies to this tangent church. The output obtained data in this old historical village church – Koscelek in Nižná Myšla could be used for GIS database   of the archaeologically very interest region in the East Slovakia.

   

  Kľúčové slová: geodetické merania, archeológia, východné Slovensko, kostol Koscelek, obec-Nižná Myšľa

  Key words: geodetic measurements, archaeology, east Slovakia, church-Koscelek, village-Nižná Myšľa.

   
   

  Úvod

   
                  Výstupy geodézie zasahujú do takmer všetkých nielen technických oblastí ľudskej činnosti. Geodetické dáta, smerujúce k lokalizácii predmetného objektu, sú potrebné a nepostrádateľné aj v archeológii a výskume historických pamiatok, kde je nutné poznať geograficky miesto archeologického náleziska, polohopisne a výškopisne charakterizovať tieto náleziska, vizualizovať historické stavby, pamiatky a pod. (Janšák 1953, 1955, Cengel 1998). Geodetické dáta tvoria taktiež dominantnú časť databanky GIS (Geografické informačné systémy), ktoré v posledných rokoch sú aplikované aj do archeológie a výskumu mnohých historických pamiatok (Kuzevičová 2003, Kozáková a Kuzevičová 2005). Jedným z historicky veľmi zaujímavým archeologickým náleziskom na východnom Slovensku je nálezisko sakrálnej stavby – starého historického dedinského kostolíka z 13. storočia pod názvom Koscelek pri obci Nižná Myšľa neďaleko mesta Košice. V rozsiahlom archeologickom výskume tejto lokality výrazne napomohli koncom minulého storočia aj niektoré geodetické práce.

   

  Prírodné a geologicko-geografické pomery Nižnej Myšle

   
          Obec Nižná Myšľa leží na rozhraní Košickej kotliny a úpätia Slanských vrchov, na sútoku troch riek: Hornádu, Olšavy a Torysy (obr.1). Je vzdialená asi 15 km juhovýchodne od Košíc v okrese Košice Okolie. Obec sa nachádza v nadmorskej výške v rozmedzí 175 - 240 m n.m.. Dominantu obce tvorí kostol sv. Mikuláša spolu s kláštorom, pretože stoja na najvyššom bode v okolí (akropole). Výmera katastrálneho územia je 1 403 ha. Na juhovýchod od kostola sa nachádzajú Slanské vrchy a na severozápade sa rozprestiera Košická kotlina, mesto Košice a východne výbežky Slovenského Rudohoria. Obec sa rozprestiera tiež na území pôdohospodárskych kultúr medzi Gečianskym a Čanianskym jazerom.

   

   

  Obr.1: Pohľad na obec Nižná Myšľa od severozápadu.

  Fig.1: View to the village Nižná Myšľa from north-west.

  Podobne, ako umiestnenie obce v teréne je pestré, tak aj geologická stavba územia je rozmanitá. Vo veľmi stručnom vyjadrení túto rozmanitosť geologickej stavby možno charakterizovať sopečnými pohoriami na východnej strane obce a široké riečne terasy v západnej časti obce.

   

  História obce

   
          Počiatky osídlenia siahajú hlboko do praveku. Presnejšie, najstaršie pamiatky pochádzajú z mladšieho úseku staršej doby kamennej – paleolitu, datovaného medzi rokmi 35000 až 10000 p.n.l.. Patrili lovcom aurignackej kultúry, ktorí zanechali po sebe  kamenné nástroje. V 5. tisícročí p.n.l.. sa na území dnešného chotára Nižnej Myšle usadil ľud bukovohorskej kultúry. Toto obdobie spadalo  do tzv. mladšej doby kamennej – neolitu. Bukovohorská kultúra je charakteristická tenkostennou keramikou pravidelných foriem bohatou na  výzdoby a pracovnými nástrojmi, vyrábanými štiepaním alebo brúsením. Ďalšie stopy po osídlení sú potom až z doby kamennej – eneolitu (Cengel 1998).

  Významné postavenie obec Nižná Myšľa nadobudla až v staršej dobe bronzovej, keď sa stala súčasťou sídelného územia otomanskej kultúry. Otomanská komunita sa tu usadila v rokoch 1000 až 1400 p.n.l. Pre založenie opevnenej osady využila strategickú výhodnú polohu vyvýšeniny Várheď, chránenej strmými svahmi a blízkosťou riečnych tokov. Staršia osada bola situovaná na južnom okraji vyvýšeniny  a bola opevnená mohutným hlinitým valom a 6 m hlbokou priekopou. Obytný areál s plochou 50x60 m bol zastavaný jednopriestorovými domami zrubovej konštrukcie s kamennými podmurovkami. Severne od osady bolo pohrebisko vo vzdialenosti 150 m. Pohrebný rítus bol kostrový. Mŕtvych pochovávali do jám obdĺžnikového tvaru v skrčenej polohe s orientáciou sever-juh alebo juh-sever s tvárou k východu. Zaujímavosťou bolo, že ženy ležali na ľavom a muži na pravom boku. Najstaršie hroby sú datované okolo roku 1700 p.n.l.. Výbava hrobov bola rôzna a odzrkadľuje majetkovo aj spoločensky diferencovanú komunitu. V hroboch sa nachádzajú bronzové šperky, šatové ozdoby, zbrane a pracovné nástroje. Priložené sú nádoby s plastickou a rytou výzdobou, ktoré boli vyrábané špeciálne pre pohrebné účely. V bohatých hroboch sa objavujú aj šperky zo zlata.

  V nasledujúcom storočí  (1300 p.n.l.) do priestoru nad pohrebiskom zasiahol obytný areál mladšej opevnenej osady. S jej budovaním sa začalo na počiatku strednej doby bronzovej. Táto osada bola sedemkrát väčšia ako pôvodná. Stala sa výrobným strediskom, v ktorom pracovali dielne na výrobu kamenných nástrojov, výrobkov z kostí a parohov. Taktiež sa tu spracovala bronzová surovina a zlato.

  O osídlení Nižnej Myšle po zániku otomanskej kultúry je len málo poznatkov. Z prieskumov a menších záchranných výskumov sú stopy po prítomnosti nositeľov pilinskej kultúry, ktorú neskôr vystriedala gávska. V staršej dobe železnej, t.j. 7. až 5. storočie p.n.l.. sa tu usadili etnický zmiešaný kočovníci, ktorý postupne prenikali z oblasti severného Pričiernomoria. Osídlenie chotára Nižnej Myšle od 4. storočia p.n.l.. až po prelom letopočtu, ktoré sa označuje ako mladšia doba železná, je doložené len ojedinelými pamiatkami. V tomto období zaberajú územie Kelti. Avšak najintenzívnejšie sa ukázalo osídlenie z doby rímskej. Život v osade pretrval bez prerušenia až do počiatku obdobia sťahovania národov v 5. storočí, keď sa tu usadili obyvatelia Alemeneve. V 1. storočí na prelome letopočtov tu dožívajú zvyšky Keltov prevrstvené Dákmi. V 2.storočí sa tu začali usadzovať nositelia przeworskej kultúry, postupujúci z Poľska. A ako sa vyvíjalo osídlenie Nižnej Myšle od začiatku obdobia sťahovania národov po príchod prvých skupín slovanského obyvateľstva, je nejasné. Novšie výskumy priniesli pamiatky, ktoré dokazujú nepretržité osídlenie až do 11. až 12. storočia. Sídliskové nálezy z polohy Pod Ždanským brehom, Moľvy a v blízkosti Koscelka dokazujú existenciu viacerých osád v tomto období. Nie je vylúčené, že dnešná obec sa vyvinula zo staršej osady, o ktorej prvá písomná zmienka o obci s názvom Nižná Myšľ sa uvádza v historických prameňoch v roku 1270.

   

  Koscelek

   
                  Južne od obce Nižná Myšľa sa nachádzajú základy sakrálnej stredovekej pamiatky. Jedná sa o kostolík (svojimi rozmermi pripomína skôr kaplnku) z 13. storočia, ktorý si zachoval ľudový názov vo východoslovenskom nárečí - Koscelek (obr.2). Z objektu sa zachovali takmer 1 m vysoké múry  s fragmentmi omietok, zvyšky oltárnej menzy, kamenná oltárna menza a torza tehlových dlážok. Architektúra bola jednoduchá. Jednalo sa o jednoloďový kostol, kde presbytérium má štvorcový uzáver. Kostol má dva vchody, ktorých zvyšky zostali zachované, a to západný a južný vstup. Neskôr bola zo severnej strany pristavaná sakristia. Celá stavba bola na západnej strane spevnená diagonálne situovanými nárožnými opornými piliermi, ktoré boli neskôr doplnené o ďalšie dva piliere, pristavané tiež k západnému múru. Ďalšie dva oporné piliere boli pristavané aj k severnému múru sakristie. Podľa pôdorysu ide o ranogotický stredoveký kostolík. Stavba je orientovaná v smere východ-západ (ako každá kresťanská sakrálna stavba), s miernou odchýlkou smerom na juh. Vonkajšie rozmery kostola sú 14,5 x 8,8 m. Vchod na západnej strane je široký 160 cm. Špára na južnom múre poukazuje na existenciu staršieho južného vchodu, ktorý bol neskôr zamurovaný. Hrúbka múrov je priemerne 110 cm. Na objekte bola vykonaná archeologická rekonštrukcia. Umiestnil sa tu drevený kríž a raz ročne sa tu slávi svätá omša podľa rímsko-katolíckych obradov. Pri samotnej rekonštrukcii sa našlo množstvo keramiky z 12. až 14. storočia a množstvo kovových predmetov. Zároveň bola preskúmaná časť tzv. prikostolného cintorína. Pochovávalo sa nepravidelne, etážovite a v radoch. V objekte kostola sa nachádzal jediný hrob a to presne v strede. Jednalo sa o ženu. Podľa najnovších svedectiev sa na tomto mieste, okrem areálu Koscelka, nachádzali rozsiahlejšie ruiny niekdajšej sakrálnej stavby,. Ďalší archeologický výskum bol zastavený.


   

  Obr.2: Koscelek.

  Fig.2: Koscelek.

   

  Geodetické priestorové určovanie bodov

   

  Pre potreby  archeológie a pamiatkového výskumu je väčšinou potrebné určovať všetky tri súradnice bodov  X,Y,Z, čiže k ich výpočtu potrebujeme merať všetky geometrické prvky: uhly, dĺžky a výšky (prevýšenia). Z tohto dôvodu k meračským prácam v archeológii a pamiatkovom výskume je najefektívnejšie používať integrované meračské systémy (IMS). IMS predstavujú integráciu dĺžkomernej, uhlomernej a výškomernej funkcie príslušných prístrojov. Integrované meračské prístroje (IMP) predstavujú konštrukčné alebo funkčné spojenie teodolitu s dĺžkomerom do jedného meracieho zariadenia, čo značne zjednodušuje a urýchľuje zameriavanie historických, veľmi členitých pamiatok (budov, kostolov, sôch a pod.) IMP možno merať vodorovné aj zvislé uhly a šikmé dĺžky, resp. vodorovné dĺžky a prevýšenia na určované body a za softwerovej podpory a mikropočítača v IMP je možné in situ určiť všetky tri súradnice zameriavaných bodov. IMP sa vyrábajú ako samostatné prístroje alebo vo forme osobitných funkčných súčastí (uhlomerných a dĺžkomerných). Ich konštrukcia zabezpečuje vysokú automatizáciu meračských úkonov (vykonanie merania a zber informácii), ich prvotné spracovanie a registráciu, resp. prenos do zberných centier. Automatizačné stupne pri meraní sa realizujú mikropočítačmi zabudovanými do prístrojov, resp. do modelárne pripojiteľnej malej výpočtovej techniky a elektrických registračných zariadení.

  IMP možno deliť z rôznych hľadísk. Najčastejšie sa delia podľa konštrukcie – integrovania alebo z používateľského hľadiska – podľa funkcií a schopností.

   

  Podľa konštrukcie sa IMP delia na:

  • stavebnicové,

  • kompaktné.

   

  K zameriavaniu predmetných historických objektov kláštora v Nižnej Myšli a archeologických vykopávok Koscelka bol použitý kompaktný IMP pozostávajúci z teodolitu TC 600 so zabudovaným elektrooptickým ďiaľkomerom. Technické parametre použitého IMP postačujú k dosiahnutiu požadovanej presnosti v polohe jednotlivých zameriavaných bodov.

   

  Meranie a spracovanie výsledkov

   

                  Predmetom geodetického merania bolo vyhotovenie polohopisu a výškopisu zrúcanín starého historického dedinského kostolíka - Koscelka pre archeologické účely. Koscelek je umiestnený v extraviláne obce Nižná Myšľa (v lese) asi 400 m smerom na juh od obce.

  K určeniu pomocných meračských bodov č.5001 a č.5002 bol použitý  bod ZPBP (Základné polohové bodové pole) č.7101  z ktorého bola zabezpečená orientácia na trigonometrický bod č.7101–1, t.j. veža súčasného kostola v Nižnej Myšli. Z dôvodu umiestnenia bodu č.7101–6 v teréne nebolo možné vykonať viac orientácií, pretože tento bod sa nachádzal v úzkej rokline na brehu rieky Olšavky s hustým zalesnením. Pre archeologické účely takto zabezpečená jednosmerná orientácia je postačujúca (Vyhláška č.49/2002 Z. z....). Súradnice bodov č.5001 a č.5002 boli určené metódou voľného polygonóveho ťahu, pričom z bodu č.5001 sa robili kontrolné zámery na bod č.7101-6. Z pomocného meračského bodu č.5002 pri Koscelku bol určený polárnou metódou polohopis a trigonometricky výškopis všetkých potrebných zameriavaných podrobných bodov na objekte Koscelka a jeho okolia. Výpočet 3D súradníc zameriavaných podrobných bodov bol realizovaný prostredníctvom počítačového programu GEUS (tab.1). Z organizačných a administratívnych dôvodov súvisiacich s činnosťou spolupracujúcej skupiny archeológov, ako aj pre potreby databanky GIS z tangentnej lokality boli vo výpočtoch prečíslované niektoré body ZPBP, konkrétne bodu č.7101–6 zodpovedá bod č.6045 a boduč.7101–1 bod č.6001 (Cengel 1998).

                  Grafické výstupy z geodetických meraní boli spracované v počítačovom programe KOKEŠ v mierke 1:200 s výstupom na ploter (obr.3). V spolupráci s archeológmi na grafickom výstupe z geodetických meraní boli následne určené stavebné fázy Koscelka a pohrebisko, ktoré prešlo archeologickým výskumom v rokoch 1996 až 1997 (obr.4).

  Použité prístroje, metóda merania a dosiahnuté stredné chyby v meraných geometrických prvkov zodpovedajú tretej triede presnosti. Polohopis a výškopis je realizovaný v národnom geodetickom systéme S-JTSK (Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej) a Bpv.

   

   

  Obr.3: Polohopis a výškopis – Koscelek (M 1:300).

  Fig 3: Positional and levelling – Koscelek (S 1:300).


  Obr.4: Stavebné fázy (I-IV) – Koscelek (M 1:300).

  Fig.4: Building phases (I-IV) – Koscelek (S 1:300).

   

  Záver

   Objekt starého historického a archeologicky veľmi zaujímavého kostolíka – Koscelek bol zameraný polohovo aj výškovo v národnom geodetickom systéme platnom pre Slovensko. Po ukončení meračských a archeologických prác a po konzultácii so zainteresovanými archeológmi bolo konštatované a neskôr aj písomne deklarované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, že Koscelek, že bol postavený v troch primárnych a jednej sekundárnej stavebnej (architektonickej) fázy. Prvá fáza (I) je základná, druhá  (II) a tretia (III-pohrebisko) boli postupne dobudované v priebehu 13 storočia. Štvrtá a piata  (IV a V) fáza predstavuje časť dobudovaných objektov ku Koscelku v priebehu 16. a 17. storočia . Z polohopisu by sa dalo určiť, že Koscelek je jednoloďovým kostolom, bol postavený v ranno-gotickom štýle a jeho orientácia je západ-juh s miernym natočením k juhu. Pri Koscelku bolo aj pohrebisko, kde sa v rokoch 1996 až 1997 robil dodatočný archeologický výskum. V odkrytých hroboch bolo objavené množstvo ľudských kostí ešte z 13. storočia.  

  Pre potreby archeológie a výskumu historických pamiatok postačí z hľadiska presnosti využívanie klasických terestrických geodetických metód. Veľmi osvedčená metóda najmä pri zameriavaní zložitých členitých historických budov je taktiež pozemná fotogrametria a v súčasnosti, žiaľ z ekonomických dôvodov stále finančne nákladné, 3D skenovanie. Na lokalizovanie hrobov alebo iných podzemných historických útvarov sa využívajú aj niektoré geofyzikálne metódy.

  Článok potvrdzuje nutnosť potreby geodetických dát pre prácu archeológa pri geografickom lokalizovaní archeologického nálezu, pre prácu pracovníka vo výskume a aj reštaurovaní historických pamiatok predovšetkým pri určovaní architektonického štýlu a v neposlednom rade pre tvorbu databanky GIS z danej archeologickej či historicky zaujímavej lokality. Geodetické zameriavanie s mapovými výstupmi a databankou GIS v archeológii a výskume historických pamiatok je dôležité z hľadiska ďalších možných archeologických vykopávok či výskumov historických pamiatok v danej lokalite.

   

  Článok vznikol na základe riešenia grantového projektu MŠ SR VEGA č.1/3060/06:Zhodnotenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v Košickej kotline nástrojmi GIS“ riešeného na fakulte BERG TU Košice. 

    Poznámka redakce: Obrázky byly publikovány v časopise Zeměměřič 4/2007.

  Literatúra

  Cengel,P., 1998: Na sútoku troch riek.  ATP, Košice, 1998.

  Janšák,Š., 1953: Robotník v službách vedy, Matica Slov., Martin, 1953.

  Janšák,Š., 1955: Základy archeologického výskumu v teréne. SNTL, Bratislava, 1955.

  Kozáková,Ľ., a Kuzevičová,Ž., 2005: Monitorovanie kvality ovzdušia v aglomerácii Košice. AT&P Journal, 8/2005, 80-84.

  Kuzevičová,Ž., 2003: GIS. F BERG TU Košice (vyd.), Košice, 2003.

  Vyhláška č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Min. kultúry SR, Bratislava, 2002.


  [1] Prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Katedra geografických informačných systémov, Ústav geodézie a geografických informačných  systémov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach.   

  Vladimír Sedlák [1]

  vyvěšeno: 27.04.2007
  ID článku: 2444              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku