[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  Dvě družstva SPŠ zeměměřické v Praze budou soutěžit v polovině dubna na mezinárodní soutěži středních geodetických škol na Slovesnku. držíme jim palce a pro vaši představu vznikl tento pseudorozhovor s organizátory...

  Jaká jsou fakta o soutěži před soutěží?

  IG5 – 2007 Predbežné počty - 97% presnosť údajov:


  Počet škôl : 8 ( 12 družstiev SVK), 1 ( 2 družstvá CZ), 5 ( 9 družstiev HU)
  Počet štartujúcich súťažných družstiev : 23
  Počet záujemcov o štart nesúťažných družstiev : 3
  Spolu : 26 štartujúcich družstiev
  Počet sprevádzajúcich – vedúcich družstiev : 30
  Počet organizátorov (zabezpečuje SPŠS O.W. Lc) : 60
  Celkový počet účastníkov: cca. 170
  *********
  A co čeká soutěžící?

  ZOZNAM MOŽNÝCH PRAKTICKÝCH ÚLOH :

  A. Centrácia a horizontácia geodet. prístroja (rýchlosť a presnosť)
  B. Vyhľadanie geodet.bodu podľa polopisnej situácie doplnenej vodorovnými dĺžkami (rýchlosť)
  C. Určenie prevýšenia medzi dvojicou bodov niveláciou (rýchlosť a presnosť)
  D. Zameranie vodorovného uhla optickým teodolitom (rýchlosť a presnosť)
  E. Meranie dĺžky pásmom (rýchlosť a presnosť)
  F. Trigonometrické určenie výšky objektu (rýchlosť a presnosť)
  G. Orientácia na „slepej“ mape Európy (presnosť v časovom limite – poloha štátov, hlavných a najväčších miest, hlavných pohorí, riek a jazier)

  DATABÁZA OTÁZOK PRE VEDOMOSTNÝ TEST :

  1. Družicový systém GPS vznikol na základe využití poznatkov z predchádzajúcich :
  2. Záložné pohotovostné družice má byť možné umiestniť na obežnej dráhe a uviesť do plného chodu do :
  3. Písmeno F v názve družíc bloku IIF znamená :
  4. Monitorovacia stanica Diego García sa nachádza v :
  5. Master Control Station sa nachádza :
  6. Výška dráh družíc GPS nad Zemou je približne
  7. Skratka PRN v problematike GPS znamená
  8. Vysielacia frekvencia L1 = 1575.42 MHz je vo vzťahu k základnej f0
  9. Rámec (frame) ako časť navigačnej správy má dĺžku
  10. Menej presné parametre obežných dráh všetkých družíc umiestnených v kozmickom segmente (v podobe keplerovských efemeríd) a údaje o stave týchto družíc sú prenášané v časti správy nazvanej :
  11. Čas GPS je uvádzaný
  12. C/A kód znamená
  13. Zabudované mechanizmy umožňujúce zneprístupnenie neautorizovaným užívateľom sa nazývajú :
  14. Medzi chyby pri určovaní polohy patria chyby z
  15. Statické merania vykonávame
  16. Systém Galileo má pre kozmický segment globálneho komponentu plánovaných
  17. Družice systému Galileo majú byť umiestnené
  18. Hlavné riadiace centrum systému GLONASS sa nachádza neďaleko
  19. Výpočet parametrov obežnej dráhy družice s využitím Dopplerovho efektu vyriešili na
  20. Systém NAVSTAR je
  21. Charakterizujte dôveryhodnosť GIS informácií!
  22. Je výhodnejšie používanie rastrového, alebo vektorového dátového modelu?
  23. Pri tvorbe GIS sa vždy máme snažiť o zaobstaranie čo najväčšieho objemu informácií?
  24. Historické informácie z hľadiska GIS
  25. V pravom slova zmysle raster znamená
  26. Línia (line) v GIS – e sa exaktne popisuje
  27. Primárny kľúč je množina atribútov relácie s vlastnosťami
  28. Štruktúra TIN je využívaná
  29. Primárne zdroje údajov pre GIS sú
  30. Booleovské operátory mapovej algebry sú
  31. Veľkosť, vzor, farba, forma, ... sú parametre vyjadrujúce možnosti
  32. Pri manipulácii s rastrovými dátami používaný výraz „edge-matching“ znamená
  33. Objekty objektovo orientovaného modelu komunikujú navzájom
  34. Vzťah trojuholníkov Delaunay a vrcholov Voronoi polygónu je
  35. Medzi líniové pokrytie nepatria
  36. Moduly pre transformáciu – reštrukturalizáciu by ste zaradili medzi
  37. Geoobjekty sa navzájom odlišujú
  38. Priestorová interpolácia v GIS – e znamená
  39. Trojrozmerná bunka rastra sa nazýva
  40. Líniové objekty v rastrovej reprezentácii sú
  41. Vrstevnice sú
  42. Interval vrstevníc je
  43. Spádnica je čiara , ktorá spája body
  44. Chrbátnica má zo všetkých spádnic na ploche chrbátu
  45. Údolnica spája
  46. Vodorovný chrbát má pretiahnutý tvar v smere
  47. Tvarovou čiarou sedla je štvoruholník
  48. Rebro je terénny tvar pretiahnutý obyčajne
  49. Terasa je terénny tvar pretiahnutý
  50. Brehy bývalých riečisk sa volajú
  51. Terénny tvar , ktorý sa nachádza na úpätnici je
  52. Niveláciu používame na určenie
  53. Ktorú súčiastku by ste na kompenzátorovom nivelačnom prístroji nenašli?
  54. Ak používame dve nivelačné laty pri nivelačnom ťahu , zvolíme si
  55. Ťahovú niveláciu je najvhodnejšie vykonať
  56. Pri trigonometrickom určovaní výšok opravu zo zakrivenia Zeme a refrakcie vždy
  57. Tachymetrickou metódou určujeme
  58. Komparácia je
  59. Inerciálne meračské systémy sú zariadenia umiestnené
  60. Gauss-Krügerove zobrazenie je
  61. Čo znamená slovo „kartografia“
  62. Čím sa zaoberá matematická kartografia?
  63. K mapám veľkej mierky patria...
  64. Aké hodnoty potrebujeme poznať na výpočet vzdialenosti medzi dvoma bodmi na poludníku?
  65. Polomer ľubovolnej rovnobežky vypočítame zo vzťahu...
  66. Čo vyjadruje pomer medzi vzdialenosťou na mape a na origináli(guľa, elipsoid)?
  67. Maximálne uhlové skreslenie je vyjadrené vzťahom...
  68. Na vyjadrenie plošného skreslenia používame vzťah...
  69. „Azimutálne“ zobrazenie znamená...
  70. Zobrazenie, pri ktorom sa neskresľujú plochy sa nazýva...
  71. Tranzverzálna poloha zobrazenia znamená...
  72. Čo je ortodróma?
  73. Čo je loxodróma?
  74. Zemepisná dĺžka je uhol...
  75. Čo znamená „stereografické“ zobrazenie?
  76. Pseudocylindrické zobrazenie znamená, že...
  77. Zobrazovacie metódy podľa zobrazovacej plochy delíme na...
  78. Nakresli: valcové zobrazenie vo všeobecnej polohe
  79. Štvorcová mapa vznikne, keď požijeme pri zobrazení...
  80. Ofsetová tlač je tlač...
  81. Prvky vnútornej orientácie sú:
  82. Orientácia snímok vzhľadom na existujúci súradnicový systém sa nazýva:
  83. Prvky vonkajšej orientácie sú:
  84. Vlicovacie body sú:
  85. Horizontálnu paralaxu vypočítame zo vzťahu:
  86. Stereokomparátor slúži na meranie:
  87. Na mechanické vyhodnotenie snímok slúži:
  88. Letecké meračské snímky so sklonom osi záberu do 10o označujeme:
  89. Pre stereoskopické vyhodnotenie leteckých snímok sa vyžaduje minimálny stereoskopický pozdĺžny prekryt:
  90. Výšku letu určíme na základe:
  91. Statoskop slúži na:
  92. Ortogonálne prekreslená snímka sa nazýva:
  93. Ortofotomapa vznikne:
  94. Metóda zberu a spracovanie informácii pomocou nekontaktných snímacích systémov sa nazýva:
  95. Priečny prekryt leteckých snímok je:
  96. Umelé stereoskopické videnie umožňuje:
  97. Snímky vyhotovené fotografovaním objektu súčasne vo viacerých spektrálnych pásmach nazývame:
  98. Orientácia snímok do polohy identickej s okamihom expozície sa označuje:
  99. Konštanta fotokomory je:
  100. Pomocou pozemných staníc sa prevádza navigácia:

  *************
  Na co dalšího se mají studenti připravit?


  1. Súťaž sa uskutoční za každého počasia, je teda potrebné zvážiť odev a obuv podľa aktuálne prevládajúcich poveternostných podmienok
  2. Teoretická časť – vedomostný test – sa v tomto ročníku súťaže týka otázok uvedených v databáze. Praktická časť obsahuje bežné praktické geodetické činnosti vykonávané na hodinách praktickej výuky. Širší zoznam možných disciplín je uvedený v prílohe test.doc
  3. Odev a obuv je tiež potrebné prispôsobiť 12 - 15 km dlhej trase, ktorej cca 90% sa nachádza v extraviláne (pre minuloročných účastníkov podotýkam, že ide o fyzicky nemenej náročnú trasu ako tomu bolo v pokusnom nultom ročníku, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok to bude ťažšie )
  4. Súťažiace družstvá môžu okrem organizátormi poskytnutých pomôcok a vlastného prijímača GPS použiť vlastné mapy v analógovom tvare, prípadne mapy v GPS prijímači. Povolené je použiť pre orientáciu ďalekohľad, kompas, buzolu.
  5. Použitie akéhokoľvek dopravného prostriedku na trase, či inej neadekvátnej pomoci od osôb, ktoré nie sú členom daného súťažného družstva sa trestá v zmysle Organizačného štatútu medzinárodného geodetického päťboja diskvalifikáciou.
  Pre orientáciu prikladám mapu mesta s vyznačením miesta registrácie, ktoré nie je totožné so sídlom našej školy. Pre nerušený priebeh programu prvého dňa, by bolo vhodné, aby ste sa dostavili na registráciu piatok 13.apríla v dobe od 1430 do 1700. V prípade problémov sa prosím pokúste kontaktovať včas na kontaktoch uvedených v zápätí tohto dokumentu, prípadne na t.č. 0903/513720 (Fodor). Pre Vaše osobné pohodlie by bolo vhodné zaregistrovať sa do 1630.

  ***************
  Ředitel SPŠ Stavebné Oskara Winklera v Lučenci nám k soutěži sdělil:


  Súťaž ako forma porovnávania vedomostí, výchova k zdravej sebadôvere, cieľavedomosti je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.


  Poslaním súťaže je :

  1) Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na školách
  2) Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti žiakov, vytvárať trvalý vzťah k príslušnému odboru
  3) Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie
  4) Prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
  5) Umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
  6) Vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni

  Charakteristika súťaže


  1) Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov zúčastnených škôl. Je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou. Podporuje ich súťaživosť, pomáha rozvíjať nadanie a odbornosť. Z časových dôvodov a dôvodu lokalizácie sa súťažná časť organizuje v čase mimo vyučovacieho procesu.
  2) Súťaž je organizovaná ako súťaž zameraná na techniku – zručnosti a vedomosti z oblasti odboru GK a K.
  3) Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov škôl na súťaži sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom zúčastnených škôl.

  Štruktúra a riadenie súťaže


  1) Súťaž je celoštátna s medzinárodnou účasťou.
  2) Účasť jednotlivých škôl na súťaži je na základe pozvania usporiadateľskou školou.
  3) Pozvánky sú rozosielané usporiadateľskou školou na všetky školy v príslušnom odbore (podľa aktuálnych vedomostí o počte škôl) - v rámci SR a tiež do okolitých štátov s porovnateľnou štruktúrou výuky pre daný odbor.
  4) Súťaž je jednokolová, bez záväzného počtu nižších postupových kôl. Toto je dané limitovaným počtom škôl rovnakého zamerania v rámci menších územných celkov. V rámci jednotlivých pozvaných škôl je možné vykonať nezáväzne od tohto organizačného štatútu, postupové kolo pre vlastných žiakov, podľa vlastných kritérií.
  5) Záväzným prihlásením sa k účasti pre všetky školy je zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu usporiadateľa a uhradenie príslušnej sumy v zmysle podmienok uvedených na pozvánke a prihláške na súťaž.
  6) Usporiadateľ preberá na seba zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, ako aj vhodných ubytovacích, stravovacích a súťažných podmienok pre účastníkov, členov porôt a rozhodcov súťaže v zmysle podmienok uvedených na pozvánke a prihláške na súťaž.
  7) Súťaž je riadená usporiadateľom (SPŠ Stavebná Oskara Winklera v Lučenci) v spolupráci so sponzormi a oslovenými odborníkmi z praxe, v celom rozsahu.


  Organizačné zabezpečenie súťaže

  1) Dopravu do miesta konania súťaže v deň registrácie zabezpečuje účastnícka škola v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže. Pozn. V prípade vyslania súťažného družstva bez pedagogického dozoru, berie na seba zodpovednosť za bezproblémovú dopravu na miesto určenia vysielajúca škola v medziach zákona.
  2) Dopravu na mieste súťaže, a dopravu v súvislosti s priebehom súťaže zabezpečuje usporiadateľská škola v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
  3) Ubytovanie pre súťažiacich, pedagogický dozor, rozhodcov a usporiadateľskú službu zabezpečuje podľa potreby a v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola.
  4) Trasu priebehu súťaže vyberá a podklady pripravuje poverený pracovník usporiadateľskej školy. Súradnice trasy po ich zaregistrovaní v teréne a overení v teréne, budú až do zahájenia súťaže zapečatené u riaditeľa usporiadajúcej školy.
  5) Otázky pre teoretickú časť súťaže (ako aj vypracovaný príklad so správnymi odpoveďami) budú po ich príprave, až do zahájenia súťaže zapečatené u riaditeľa usporiadajúcej školy.
  6) Ručný navigačný prístroj GPS, pre každé súťažné družstvo zabezpečuje vysielajúca organizácia.
  7) Materiálno-technické vybavenie pre výkon odborno-praktických disciplín a mapové podklady so zoznamom súradníc pre orientáciu na trase zabezpečuje usporiadateľ v spolupráci so sponzormi súťaže.
  8) Rozhodcov, traťových komisárov a spracovateľov výsledkov zabezpečuje usporiadateľská škola v spolupráci s odborníkmi z odboru. Pre väčšiu transparentnosť v hodnotení jednotlivých disciplín, sú ako eventuálni rozhodcovia, prostredníctvom pozvánky a prihlášky oslovení sprevádzajúci pedagogickí pracovníci zúčastnených škôl. Súhlas s vykonávaním rozhodcovských prác na stanoviskách je nutné potvrdiť vyplnením príslušnej kolónky na prihláške, no najneskôr pri registrácii súťažných družstiev. Neskoršie požiadavky na zaradenie do zoznamu rozhodcov nebudú akceptované. Rozdelenie rozhodcov na stanoviskách bude známe na spoločnom zahájení v predvečer súťaže.
  9) Stravovanie a občerstvenie na trase pre všetkých účastníkov súťaže zabezpečuje usporiadateľ v rozsahu podľa platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
  10) Podrobný program súťaže a podmienky aktuálneho ročníka sú pozvaným školám zaslané s dostatočným predstihom, najneskôr 2 mesiace pred termínom usporiadania súťaže.

  Podmienky účasti v súťaži


  1) Súťaž je celoštátnou súťažou pre školy príslušného odboru na základe pozvania usporiadajúcej školy. Hlavnou podmienkou je teda akceptovanie pozvania, potvrdené zaslaním vyplnenej prihlášky.
  2) Súťažia trojčlenné zmiešané družstvá.
  3) Súťažiaci nie sú limitovaní vekom ani ročníkom štúdia.
  4) Súťažiaci musia byť žiakmi vysielajúcej školy v aktuálnom školskom roku súťaže, a to vo forme riadneho denného štúdia, alebo individuálneho štúdia. Súťaže sa v riadnom hodnotení nemôžu zúčastniť žiaci externého štúdia. Nesúťažne sa môžu s cieľom porovnania vedomostí a zručností do súťaže prihlásiť aj externí študenti a pracovníci z praxe.
  5) Výber žiakov je v kompetencii každej účastníckej školy, na základe náplne a kritérií súťaže. S týmito faktami sú školy prostredníctvom pozvánky oboznámené.
  6) Nižšie postupové kolá nie sú predpísané. Prípadne viď. Čl. 4 ods. 4 tohoto organizačného štatútu.
  7) Podmienkou pre účasť je zaregistrovať sa v stanovenom termíne a na stanovenom mieste podľa pokynov v prihláške. V prípade neočakávaných udalostí na trase na miesto registrácie, ktoré by spôsobili zmeškanie vypísaného časového termínu, je potrebné toto dať na vedomie usporiadateľom telefonicky na čísla uvedené v prihláške. V prípade neoznámenia meškania, usporiadateľ negarantuje neskoršiu registráciu.
  8) Neuhradenie časti nákladov na súťaž, ktoré zaslaním vyplnenej prihlášky vysielajúca škola akceptovala, v lehote uvedenej na prihláške môže znamenať diskvalifikáciu príslušných súťažných družstiev. V opodstatnených prípadoch je možné túto finančnú čiastku vyplatiť pri registrácii.
  9) Počet zúčastnených družstiev je maximálne 2 družstvá za každú zúčastnenú školu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo účasti maximálne troch družstiev, v prípade, ak celkový počet prihlásených družstiev do súťaže bude menší ako 15.

  Zabezpečenie podmienok účasti zo škôl s vyučovacím jazykom národností a zahraničných škôl – preklad súťažných úloh


  1) Usporiadateľ zabezpečí úradný preklad súťažných úloh a podkladov pre súťaž do jazykov zúčastnených škôl v zmysle zákona.
  2) Usporiadateľ zabezpečí obsadenie jednotlivých stanovísk rozhodcami a pomocným personálom tak, aby nevznikla pre žiadne súťažiace družstvo jazyková bariéra.
  3) Usporiadateľ zabezpečí v prípade potreby na sprevádzanie zahraničných škôl sprievodcu so znalosťou ich jazyka na limitovaný čas mimo súťaže.

  Finančné zabezpečenie súťaže


  1) Náklady na cestovné do dejiska súťaže a späť hradí každá vysielajúca organizácia v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
  2) Náklady na ubytovanie hradí vysielajúca organizácia v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
  3) Náklady na stravu účastníkov a občerstvenie na trase hradí v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola v spolupráci so sponzormi súťaže.
  4) Náklady na ohodnotenie víťazných družstiev hradí v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola v spolupráci so sponzormi.
  5) Náklady na propagáciu a zabezpečenie infraštruktúry zabezpečuje v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola.
  6) Náklady spojené s finančným ohodnotením pedagogických pracovníkov zúčastnených škôl hradí v zmysle platného zákona vysielajúca organizácia.


  Spôsob hodnotenia súťaže


  1) Súťaží sa v dvoch disciplínach. Prvou disciplínou je dosiahnutie najlepšieho času po absolvovaní celej trasy – všetkých stanovísk. K času absolvovania trasy sa pridávajú „plusové“ a „mínusové“ minúty za kvalitu a rýchlosť pri vykonávaní jednotlivých úloh. Druhou hodnotenou disciplínou je vyhodnotenie kvality a rýchlosti vo vykonávaní úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas. (Na základe diskusií sa do budúcnosti uvažuje o predĺžení súťaže o jeden deň na súťaž jednotlivcov.)
  2) Hodnotiaci kľúč, pre každé stanovisko zvlášť, bude po jeho vypracovaní pre konkrétny ročník súťaže uschovaný v zapečatenej obálke u riaditeľa usporiadajúcej školy. S hodnotiacim kľúčom budú jednotlivé družstvá oboznámené počas oficiálneho zahájenia súťaže.
  3) Hodnotiacimi jednotlivých stanovísk budú rozhodcovia, ktorí do súťažného listu každej skupiny potvrdia absolvovanie stanoviska príslušnou pečiatkou a podpisom. Zároveň do príslušnej kolónky zaznačia dosiahnutý čas, kvalitu, príp. počet správnych odpovedí, teda údaje na základe ktorých sa budú prideľovať minúty, a na základe ktorých bude vyhodnotená II. disciplína.
  4) Nesplnenie, alebo odmietnutie pokusu o splnenie úlohy na stanovisku sa trestá počtom trestných minút podľa hodnotiaceho kľúča pre každé stanovisko diferencovane.
  5) Nesplnenie, alebo odmietnutie splnenia úloh na troch stanoviskách sa hodnotí, ako nesplnenie podmienky účasti v súťaži s následnou diskvalifikáciou.
  6) Nesplnenie úloh, čo len jedného zo stanovísk, alebo vynechanie čo len jedného stanoviska sa trestá diskvalifikáciou z II. disciplíny.
  7) Usporiadateľ pripraví podmienky tak, aby bez obmedzení mohli na každom súťažnom stanovisku vykonávať danú úlohu minimálne dve súťažné družstvá súčasne. V prípade, že na jedno stanovisko dorazia súčasne tri, štyri a viac družstiev, rozhodcovia pre družstvo tretie, štvrté,... v poradí príchodu vyznačia v súťažnom liste čas, ktorý družstvo muselo čakať, a ktorý sa im v cieli odráta.
  8) Príchodom na stanovisko sa považuje príchod celého družstva, resp. príchod posledného člena. Až po príchode posledného člena súťažného družstva sú im vydané pomôcky a pokyny k danej disciplíne.
  9) V prípade zranenia jedného z členov družstva, môže zvyšok po predpísaných úkonoch pokračovať. Adekvátnosť odstúpenia posúdi lekárska služba. Pri neodôvodnenom odstúpení sa toto hodnotí, ako nesplnenie podmienky účasti v súťaži s následnou diskvalifikáciou.
  10) Zoznam praktických úloh z ktorých sa štyri vyberú pre konkrétny ročník a databáza teoretických otázok testu organizátor zašle pozvaným školám najneskôr dva mesiace pred súťažou.

  Práva a povinnosti súťažiacich


  1) Právo zúčastniť sa na súťaži po splnení podmienok ustanovených v Čl. 6
  2) Právo nominovať pedagogický dozor do komisie rozhodcov podľa Čl. 5 ods.8
  3) Právo na spravodlivé ohodnotenie podľa Čl. 9
  4) Právo na podanie protestu v čase do 25 minút od vyhlásenia predbežných výsledkov. V prípade nepodania žiadneho protestu sa po tomto časovom limite pokladajú predbežné výsledky za definitívne, bez možnosti odvolania sa. Všetky prípadné protesty preverí vopred vybraná komisia. Táto komisia bude menovaná počas zahájenia súťaže vylosovaním zo súhlasiacich rozhodcov.
  5) Povinnosť dodržať predpísané časové limity pre registráciu a účasť na zahájení.
  6) Povinnosť dodržať pravidlá súťaže a k jej absolvovaniu využiť zručnosti a znalosti členov súťažného družstva, bez pomoci cudzích osôb. Je taktiež zakázané použiť na absolvovanie trasy akýkoľvek dopravný prostriedok. Zoznam povolených pomôcok bude zúčastneným školám zaslaný organizátorom po obdržaní prihlášky, najneskôr 30 dní pred začiatkom súťaže. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je družstvo diskvalifikované.
  7) Povinnosť v prípade zranenia niektorého z členov súťažného družstva oznámiť túto skutočnosť na telefónne číslo uvedené na súťažnom liste, alebo osobne na niektorom zo stanovísk. Zanechať zraneného člena osamote je možné až po nahlásení na príslušné miesto a to len v prípade, že zjavne tým nie je ohrozený jeho zdravotný stav, či život.
  8) Povinnosť riadiť sa pokynmi organizačného štábu, najmä v prípade, ak súťažné družstvo bolo vyslané bez pedagogického sprievodu.
  9) Povinnosť zdržovať sa vo vyhradených priestoroch do doby štartu jeho družstva.
  10) Povinnosť zdržovať sa vo vyhradených priestoroch od príchodu do cieľa, do doby ukončenia pretekov, resp. do času príchodu príslušného pedagogického dozoru.
  11) Povinnosť zúčastniť sa školenia BOZ po oficiálnom zahájení súťaže.

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži


  1) Usporiadateľ zabezpečí po oficiálnom zahájení súťaže školenie BOZ oprávneným pracovníkom, v zmysle platných zákonov.
  2) Všetci účastníci podpisom potvrdia účasť na školení BOZ.
  3) Usporiadateľ zabezpečí zdravotnícku pomoc na dobu trvania súťaže.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 04.04.2007
  ID článku: 2448              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku