[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ

  Tento materiál byl připraven 20. srpna 2003 pro schůzi Vlády ČR (MZ ČR - Č.j.: 31273/2003 -1000. ČÚZK - Č.j.: 3713/2003 -1). Materiál obsahuje 5 částí: Návrh usnesení, Předkládací zpráva, Důvodová zpráva, Návrh protikorupčního programu, Výsledky připomínkového řízení. Důvodem k vypracování materiálu bylo usnesení vlády ČR ze dne 19. 5. 2003 č. 473, ke Zprávě o korupci v ČR v roce 2002 a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci. Materiál předložili Ing. Jaroslav Palas, ministr zemědělství ČR a Ing. Karel Večeře,předseda ČÚZK.
  Vláda vzala na vědomí návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ obsažených v návrhu Protikorupčního programu resortu ČÚZK a uložila předsedovi ČÚZK realizovat navržená opatření a o jejich realizaci informovat 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra.


  Předkládací zpráva

  Vláda ČR uložila usnesením č. 473 ze dne 19. 5. 2003 předsedovi ČÚZK v rámci aktualizovaného Vládního programu boje proti korupci úkol předložit vládě do 31. srpna 2003 návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ (KÚ).
  Důvodová zpráva obsahuje získané poznatky o možné korupci v činnosti KÚ a rozbor těchto činností s ohledem na míru možných korupčních rizik. Za jev podléhající značné míře možného korupčního ohrožení v činnosti KÚ je možné především považovat snahy některých klientů o přednostní vyřízení jejich podání ke vkladu práv do katastru nemovitostí (KN). Míra tohoto ohrožení závisí na době, za jakou se konkrétnímu KÚ daří vklady práv provádět. Nejhorší situace je na KÚ Praha-město a je způsobena především extrémně vysokým nárůstem počtu podání u tohoto úřadu. Nepříznivá situace je i na KÚ Praha-západ, Praha-východ, v Mělníku a ve Zlíně. Ostatní KÚ bez větších problémů dodržují lhůty pro rozhodování a zápisy vkladu stanovené právním řádem.
  Základní opatření na úseku řízení KÚ směřující ke zkracování lhůt správních řízení o vkladu práv a zápisů do KN byla již přijata a jsou pravidelně čtvrtletně vyhodnocována a doplňována. KÚ Praha-město je přitom věnována individuální pozornost, byl za poslední rok posílen o více než 50 zaměstnanců, provedeny rozsáhlé personální změny na místech vedoucích zaměstnanců včetně ředitele a provedeny organizační změny s cílem zkrátit lhůty vyřizování podání a zamezit neodůvodněnému přednostnímu vyřizování některých podání. Účinnost přijatých opatření je vyhodnocována měsíčně. Určité problémy při realizaci tohoto nápravného procesu však mohou způsobit připravovaná úsporná opatření, s nimiž je spojeno snižování počtu zaměstnanců resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Další systémová opatření bránící možné korupci v činnosti KÚ jsou formulována v návrhu Protikorupčního programu resortu ČÚZK. V dlouhodobém horizontu jde o opatření v oblasti personální práce a vzdělávání zaměstnanců, ve střednědobém horizontu pak o opatření na úseku spolupráce s Policií ČR, opatření zvyšující transparentnost vedených správních řízení a posílení vnitřních kontrolních mechanismů.
  Z dalších opatření bylo zvažováno i to, zda nezapracovat do právní úpravy možnost urychleného vyřízení návrhu na vklad práv za vyšší správní poplatek. Takové opatření však není navrhováno. Kolidovalo by se zákonem stanovenou zásadou priority zápisů a bylo by obtížné stanovit výši takového poplatku a způsob poskytnutí výnosu poplatku na krytí výdajů spojených se zajištěním takové služby tak, aby bylo dosaženo očekávaného efektu (výše by musela být zřejmě odvozena od ceny nemovitosti a dosahovat částek souměřitelných s ostatními transakčními náklady na trhu s nemovitostmi). Závažná by byla i otázka ústavnosti takové eventuální zákonné úpravy, zejména pokud by při nezměněné kapacitě KÚ jejím důsledkem mohlo být to, že by někteří navrhovatelé dosáhli vyřízení ve velmi krátké lhůtě a jiní by vyřízení nedosáhli ani v dnes stanovených lhůtách.
  Materiál byl zaslán 1.8. 2003 ke stanovisku všem ministrům, místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a zaslán k informaci sekretariátu předsedy vlády. Lhůta pro sdělení stanoviska byla stanovena do 19. srpna 2003. Výsledky připomínkového řízení jsou uvedeny v části V. materiálu. Materiál byl schůzi vlády předkládán bez rozporu.

  Toto byla Předkládací zpráva pro Vládu ČR. Další části obsáhlého materiálu přineseme v dohledné době.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 22.10.2003
  ID článku: 954              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí